Med farlig gods er det nødvendig med ekstra sikring.

Control-Towers-DGR-FreightFarlig gods er ingen spøk. Man er nødt til å sikre det på en måte som gjør at det er forsvarlig å frakte det over lange avstander. Tankene man fyller med farlig gods er derfor nødt til å være i god stand, samtidig som de må følge standarder og forskrifter for regler om hvordan man skal sikre farlig gods ved transport. Det blir hele tiden utviklet nye metoder produkter for å gjøre ting bedre og mer effektivt.

Dette gjelder også innenfor transportyrket. Som sjåfør for tank- og bulktransport med farlig gods er det derfor viktig hele tiden å være oppdatert på det nyeste innenfor sitt felt. Det er også veldig viktig at man gjennomfører nye kurs og hele tiden utvikler seg, slik at man kan bli en så god sjåfør som mulig. Jobben i seg selv er en praktisk jobb, men det er viktig å ha et teoretisk rammeverk og kunnskap i bunn for å kunne utøve jobben, og vite sikkert hva man holder på med.

Det er også veldig viktig å ha nok kunnskap om det farlige godset man frakter. Man må vite om farene ved godset, slik at man vet hva man skal gjøre dersom man skulle være uheldig og søl skulle forekomme. Å ha kunnskap om det farlige godset vil derfor være helt essensielt for å kunne utføre jobben sin som den skal utføres. Det er viktig at alle involverte parter tar ansvar for at sjåførene får den opplæringen og innføring i den kunnskapen som trengs.

Har man nok kunnskap om det farlige godset man frakter, vil man være i stand til å sikre det på en forsvarlig og trygg måte. Gjennom opplæring vil man også blir lært opp til å hele tiden følge rutiner og foreta kontroller av kjøretøy og gods. Det er viktig at man følger prosedyrene og fyller ut sjekklister ved fullført kontroll, slik at man er sikker på at alt er blitt gjort.